Служба по

трудова медицина

, измервания и изследвания на факторите на работната среда - шум, микроклимат, вибрации, осветление, химични агенти, прах, електробезопасност, вентилационни и климатични инсталации. Извършва профилактични медицински прегледи, оценка на риска, режим на труд и почивка. Офиси - София, Пловдив, Асеновград, Кърджали, Карлово, Сопот, Ловеч.